网站首页 >> 政策法规 >> 正文
简介: 近年来,随着AI、5G、云计算、大数据和数字孪生等技术的发展,“数实融合”已成为产业变革的关键词。“十四五”规划纲要明确提出要推动数字经济和实体经济深度融合,以数字经济赋能传统产业转型升级。“双智”建

niánlái,随zheAI、5G、yúnsuànshùshùluánshēngděngshùdezhǎn,“shùshíróngchéngwèichǎnbiàndeguānjiàn。“shíguīhuàyàomíngchūyàotuīdòngshùjīngshíjīngshēnróngshùjīngnéngchuántǒngchǎnzhuǎnxíngshēng

shuāngzhìjiànshèzhèngshìshùshíróngdediǎnxínglǐng。2020nián12月,zhùjiàngōngxìnguānkāizhǎnzhìhuìchéngshìchǔshèshīzhìnéngwǎngliánchēxiétóngzhǎnshìdiǎngōngzuòdetōngzhī》(xiàjiǎnchēngshuāngzhìshìdiǎntōngzhī”),guòniánduōláiyǒujīngzhòngqìngzhǎngshāshēnzhènděng16chéngshìxuǎnshuāngzhìshìdiǎnbìngzàichǔshèshīchǎngjǐngyīngyòngbiāozhǔnguīděnglǐngledìngchéngguǒ

3月25日,zàizhōngguódiàndòngchēbǎirénhuìlùntán(2022)shǒujièshuāngzhìlùntánshàngténgxùnzhìhuìjiāotōngzǒngcáixièjiànjiābiǎoténgxùnshùdàozhùshuāngzhìxiétóngzhǎnzhǔyǎnjiǎng


xièjiànjiābiǎoshìyàocóngchǔshèshīdeliántōngkāifàngpíngtáishēngtàidejiànshèděngfāngmiànzheshǒuzàigōngzhòngqiúdechǔshàngjuéyīngyòngchǎngjǐngtuīdòngchǎngjǐngdòngrénwèizhōngxīndeshuāngzhìxiétóngzhǎn

互联互通、开放融合,腾讯数字道路助力“双智”协同发展

chǔshèshīliántōngzhīchēngchǎngjǐngyīngyòngchuàngxīn

zàishuāngzhìshìdiǎntōngzhīzhōngchǔshèshīdejiànshèzhèngshìguīhuàdezhòngdiǎnrènzhī。贯穿chéngshìdedàojǐnshìchētōngxíngdezhòngyàochéngzàishìchéngshìchǔshèshīdeguānjiànjià。“shùdào”,chéngwèishuāngzhìjiànshèzhōngdezhòngyàohuánjié

2021nián11月,zàiténgxùnshùshēngtàihuìshàngténgxùnzhìhuìjiāotōngshùdàochǎnpǐnlejiěténgxùnshùdàobāomiànzhìhuìshèshīyīngyòngchǎngjǐngděngfēnzhōngmiànzhǐdeshìjiāotōngyúnjiāotōngzhìhuìshèshībāokuòlerónggǎnzhīshíshíluánshēngfànV2Xchēxiétóngjiāotōngkāifàngpíngtáizàimiànzhìhuìshèshīshàngzàofēngdeyīngyòngchǎngjǐng

téngxùnshùdàochǎnpǐnshùjiàgòuyóukuàihuàchéngshíxiànhuàjiànshèkuàichāikāixíngjǐnjiélái。”xièjiànjiābiǎoshì,“zhōngguānjiànyàoshìyàoyǒuchǎngjǐngyīngyòngláiqiānyǐndòng。”

xièjiànjiājièshàoxiāngniánzhèngshìshízhēnduìshuāngzhìxiétóngzhǎnténgxùnshùdàochǎnpǐnzuòchūlexiāngyīngdeshēng,“zàijiāotōngyúnjiāotōngshíshíluánshēngfànV2XkāifàngpíngtáiděngchǔshàngshíxiànlechéngshìCIMpíngtáizhèngyúngèngduōchéngshìliánshèshīdetōng。”

tóngshíyàoshíxiànshàngchǔshèshīzhījiāndeliántōngtǒngdebiāozhǔnhuò缺。

zàiqiánténgxùnzhǔbàndeshuāngzhìjiànshè线xiànshàngyántǎohuìshàngzhòngduōzhuānjiāqiángdiàolebiāozhǔndeyǐnlǐngzuòyòngténgxùnzǒngcáiténgxùnzhìhuìjiāotōngchūxíngzǒngcáizhōngxiángpíngbiǎoshì,“shuāngzhìjiànshèshèjiāotōngtōngxìnchēchéngshìděngtóngchǎndezhòngduōzhǔyàoshíxiànfànchǔshèshīwǎngluòshèshīyúnduānpíngtáideliántōngshùgòngxiǎngtōngguòshùzhìnéngràngzhòngyǒuhuògǎnjiùyàochítuīdòngkāifàngtǒngbiāozhǔndegòujiàn。”

chǔshèshīliántōngdeguòchéngzhōngshíxiànduōyuándòngjìngtàishùdehuìbìngchōngfēnshìfàngshùjià值,shìshuāngzhìjiànshèdeguānjiànsuǒzàitóngshíshùānquányǐnbǎoshìzhòngzhōngzhīzhòng

shuāngzhìjiànshèyàozuòhǎoxīnshùdebǎo,“jiànyǒuxiēshùdemǐngǎnxìngyǐnxìngsuǒnéngzhíjiēduìjìnxíngjiǎndāndehuìzǒnggòngxiǎng。”xièjiànjiābiǎoshìzhēnduìxiēchǔcéngkāifànggòngxiǎngdeshùténgxùnchūdeliántōngzhǔyàoxiànzàiluótǒng1quánxiànkònggōngkāidefēnchūláixíngchéngzhōngjiānjiàgòu,“ràngměiwèicānzhědōunénggòugǎnshòudàoshùdeānquánānxīnxiǎngshòucānshùgòngxiǎngdejià值。”

kāifàngróngrénwèi本,zhùshuāngzhìjiànkāngchízhǎn

shuāngzhìjiànshèguòchéngzhōngchǔshèshīshíxiànliántōnghòu便biànxíngchéngzhīchēngfēngchǎngjǐngyīngyòngjiànshèdezuòdànzhèngzàishídàoshànghuìdàoshìyàngdechǎngjǐngqiúyàngzàishùdàoshàngzàodeyīngyòngnéngzhēnduìdānchǎngjǐngérshìyàoshìpèixíngdeqiú

zhèxiēyīngyòngdechàxìnghěndìngzhìhuàdexìngyòujiàoqiángsuǒténgxùndeniànshìjiànshèménkǎnyīngyòngdekāifàngpíngtái。”xièjiànjiāzàiyǎnjiǎngzhōngzhǐchū,“guānjiànzàizàoyīngyòngchǎngjǐngchuàngxīnde土,rànggèngduōkāizhěcóngzhěgòngtóngcāndàochǎngjǐngyīngyòngdekāi使shǐyòngzhōng。”

dāngqiánténgxùnjīngzàigōngzhòng号、xiǎochéng、LBSkāifàngpíngtáiyúnkāipíngtáiděnglǐnglèileshífēnfēngdejīngyànxièjiànjiābiǎoshìyòngkāiyúndàitōngguòtuōzhuāidexíngshìjiùnéngzàishàngmiàngòujiànyīngyòngcóngérhuīzhōngxiǎokāizhědexiàonéngzhīchēngshuāngzhìchǎngjǐngjiànshèdedàishēng

shuāngzhìjiànshèshìxiàngdetǒngxìnggōngchéngkāifàngróngdechǎnshēngtàihuīzheqīngzhòngdezuòyòngdāngqiánténgxùnjīngxíngchénglejiàowèibèideshèjiāoshēngtàichēshēngtàishēngtàiyúnshēngtàinénggòushēngtàihuǒbàndàotōngguòshùshēngpíngtáikāifàngrénpéichǎnyánjiūděngduōfāngmiànduànkuòzhǎnshuāngzhìjiànshèzhōngdeyīngyòngshēngtàinéngshēngtàishāngshēngtàichǎnxuéyánshēngtàicóngérshíxiàngèng广guǎngfàndeliánjiē


tóngshíshíxiànxīnjiùderóngshìshuāngzhìjiànshèjiànkāngchízhǎndeguānjiànyàoxièjiànjiābiǎoshì,“zàiliánjiēshēngtàideguòchéngzhōngyàozhùzhòngyǒushēngtàideróngtōngshíxiànxīnkāiyīngyòngyǒuyīngyòngdezhíjiētōngcóngérzuìhuàkuòguī。”

shíshànglùnshìchējiāotōngháishìchéngshìdōuyóurénchuàngzàozuìzhōngdedeshìyàorénxièjiànjiāzàiyǎnjiǎngzhōngqiángdiàochǎngjǐngdexiànyīngyòngdekāidōuyàojīngzhǔnpèigōngzhòngxíngdeqiújiànshèrànglǎobǎixìngyǒuhuògǎnyǒuxìnggǎndeshuāngzhìchéngshì

zhōngxiángpíngzàiqiándeyántǎohuìzhōngzhǐchūchǎngjǐngdexiànyīngyòngdekāibìngfēicúnzàijiàgòushīchǎnpǐnjīngdexiǎngzhōngérshìjiànzàigōngzhòngdeqiúzhīshàng。“shuāngzhìjiànshèyàoxiǎnggōngzhòngzhīsuǒxiǎngjiàngōngzhòngzhīsuǒduànzēngqiángtōnglǎobǎixìngdehuògǎn

lùnshìlejiěgōngzhòngdeqiúháishìjiāngyīngyòngyǒuxiàomǐnjiédechùgōngzhòngzhèbèihòudōushǎoleCduānchùnéngdezhīchēngzhōngxiángpíngqián便biànzhǐchū,“chùshìdezhōngdiǎnshìdeyuántóu。”

téngxùnshēngēng消费liánwǎngshíduōniánjīngxíngchéngleshèjiāonèishēngtàibèihòudeCduānchùnéng

xièjiànjiābiǎoshìzàiCduānyīngyòngshàngténgxùntuīdòngdefànV2X,nénggòushuāngzhìpíngtáishǒuliántōngláiténgxùnzàiCduānlèidehěnduōyòngshēngtàishuāngzhìshēngtàixíngchéngliánjiēzhùlèiyīngyòngchǎngjǐng便biànjiéchùCduāncóngértuīdòngshuāngzhìjiànkāngchízhǎn

téngxùnshùdàochǎnpǐnluòduōchéng

téngxùnzàishēnzhùshuāngzhìshìdiǎnchéngshìduōzhìnéngwǎngliánxiāndǎoshìfàndejiànshèzhōng,均沿zheshàngjìnxíng

zàimiànxiàngchéngshìjiāotōngzhōngdezhìhuìjiāoguǎnchǎngjǐngzhōngténgxùnjièzhùshíshíshùluánshēngděngshùshùzàolewēiguān-zhōngguān-hóngguānsāndejiāotōngluánshēnggàiduànwǎngchéngshìdedàotǒng

tóngshítōngguòxiǎochéngchēděngduōdàonéngjiāngshíshíjiāotōngtàijiéguǒtuīsònggěijiàshǐzhědàocānzhěguǎnzhězhùjiāoguǎnméngāoxiàodiàoguǎnwèigōngzhònggōngānquán便biànjiédechūxíngyàn

zàicāntiān津(西qīng)guójiāchēliánwǎngxiāndǎojiànshèxiàngshíténgxùnjiāotōngyúndeTEMC(biānyuányún)píngtáinénggòugōngzhànshìbiānyuánsuànnéngzhīchēngV2Xděngzhìhuìjiāotōngyīngyòngdedìngxíngtóngshítōngguòshǔténgxùnzhuānwǎngshíxiànle西qīngchūchēgōngjiāochē、危zhòngchēděngzhāngguǎnshìhuàzhǎnxiàn

zàizhùquánguóshǒutànzhōngshìfànzhòngqìngliǎngjiāngchēliánwǎngxiāndǎojiànshèguòchéngzhōngténgxùnzhòngdiǎncānleduān、Cduānhòuduāndejiànshèjiātuīdòngchēxiétóngděngyīngyòngchǎngjǐngluò

zhōngduānnéngquánfāngwèizhǎnshìchēyúnjiànshèchéngguǒ;miànxiàngCduāngòujiànzhìnéngyuēchēfànV2XděngwèideMaaSpíngtái;miànxiàngzhèng府、zhuāngòuděnghòuduānzàozōng运营chūxíngqiúdefēnyúnpíngtái

zàinánzhǎngshāyóuzhǎngshājiāojǐngméndeqiāntóuténgxùnliánxiāngjiāngzhìnéngzhìjiàděngshēngtàihuǒbànzàolequánguóshǒutiáomiànxiàngtōngchǎngjǐngdezhìnéngwǎngliándìngzhìgōngjiāo线xiànchōngfēnróngleshù、Cduānchùděngshùshíxiànle线xiànzhàndiǎnjīngzhǔnxuǎngōngjiāoxìnzhǔdòngxiānchùděngjīngxīn

zàishùshíróngdeduànshēnhuàzhìnéngwǎngliánchēzhìhuìchéngshìchǔshèshīdechízhǎndebèijǐngxiàténgxùnzhìhuìjiāotōnghuìwǎngzuòhǎoshuāngzhìjiànshèdeshùhuàzhùshǒushēngtàizuòhuǒbànjiànshèrénwèizhōngxīndeshuāngzhìchéngshìwèitōngréndàiláigèngměihǎodechūxíngyàn

xiàwèiténgxùnzhìhuìjiāotōngzǒngcáixièjiànjiādeyǎnjiǎngshí

zūndewèilǐngdǎowèizhuānjiā

jiāshànghǎohěngāoxìngcānjiātiāndeshuāngzhìlùntánxiàmiànyóuláigěijiājièshàoxiàténgxùnzàishuāngzhìfāngmiàndexiēkǎoshíjiàn

shàng周,téngxùnzhìhuìjiāotōngténgxùnyánjiūyuànyāngshìwǎngliánzhǔbànleshuāngzhì线xiànshàngyántǎohuì”。huìshàngzhòngduōyuàn士、zhuānjiāxíngchéngleshuāngzhìjiànshèyīngchǎngjǐngyīngyòngwèidòngyàojiànshèrénwèiderànglǎobǎixìngyǒuhuògǎnxìnggǎndeshuāngzhìchéngshìděnggòngshí

互联互通、开放融合,腾讯数字道路助力“双智”协同发展

dàoshìchéngshìchǔshèshīdejià,“shùdàoshìshuāngzhìjiànshèzhōngdezhòngyàohuánjiéténgxùndeshùdàochǎnpǐnshùjiàgòuyóukuàihuàchéngshíxiànhuàjiànshèkuàichāikāixíngjiéshíxiàndānkuàihuàjiāozhōngguānjiànyàoshìyàoyǒuchǎngjǐngyīngyòngláiqiānyǐndòng

xiāngniánténgxùnzàimiànjiāotōngyúnjiāotōngshíshíluánshēngfànV2XkāifàngpíngtáiděngchǔshàngshíxiànlechéngshìCIMpíngtáizhèngyúngèngduōdechéngshìliánshèshīdetōng

shuāngzhìdexiétóngzhǎnyàoshíxiànchǔshèshīliántōngjiāojǐngwǎngliánjiāotōngwǎngyuēchēchēděngshùhuìzǒngláifēichángyǒujià值,dànshìzhèguòchéngjiǎngláishíshīláinán。因wèiyàozuòhǎoxīnshùdebǎojiànyǒuxiēshùdemǐngǎnxìngyǐnxìngsuǒnéngzhíjiēduìjìnxíngjiǎndāndehuìzǒnggòngxiǎng

dàntóngshíyǒuxiēshùyòushìfēichángchǔkāifànggòngxiǎngdesuǒténgxùnchūleliántōngdeluózhèluózhǔyàoxiànzàiluótǒngquánxiànkòngchǔshèshīzhōnggōngkāidefēnchūláixíngchéngzhōngjiānjiàgòuràngměiwèicānzhědōunénggòugǎnshòudàoshùdeānquánānxīnxiǎngshòucānshùgòngxiǎngdejià值——guǒzuòdàoshàngmiànzhèdiǎntuīdòngshuāngzhìxiétóngzhǎndehuìfēicháng

zàijiànshèluótǒngquánxiànkòngdeliántōngdegōngzuòshàngqiánténgxùnyǒufēngdejīngyànlèizàikāifàngfāngmiànténgxùnnénggòuzhīchíténgxùnyǒudeshēngtàinénggòuzhīchíjīngdōng流、měituánmàiwǎngyuēchēděngchǎnshēngtàizhēnduìxiēdemǐngǎnxìngténgxùnyònglecéngtōngshùdefāngshìzhèyàngjiùnénghěnhǎodebǎoshàngcéngmǐngǎnshù

zàishídedàoshànghuìyǒuzhǒngyàngdechēzhǒngyàngdechǎngjǐngqiúzàishùdàoshàngyàodejǐnjǐnshìzhēnduìdānchǎngjǐngdeérshìyàoshìpèixíngdeyīngyòngdànshìzhèxiēyīngyòngdechàxìnghěndìngzhìhuàdexìngyòujiàoqiángsuǒténgxùndeniànshìjiànshèménkǎnyīngyòngdekāifàngpíngtáirànggèngduōkāizhěcóngzhěgòngtóngcāndàochǎngjǐngyīngyòngdekāi使shǐyòngzhōng

téngxùndewēixìngōngzhòng号、xiǎochéngwèikāifàngpíngtáiyúnpíngtáiděngzàizhèfāngmiànlèileshífēnfēngdejīngyànkāizhěshénzhìyòngkāiyúndàitōngguòtuōzhuāidexíngshìjiùnéngzàishàngmiàngòujiànyīngyòng

zàiCduānyīngyòngshàngténgxùntuīdòngdefànV2X,nénggòushuāngzhìpíngtáishǒuliántōngláiténgxùnzàiCduānlèidehěnduōyòngshēngtàishuāngzhìshēngtàixíngchéngliánjiēzhùlèiyīngyòngchǎngjǐng便biànjiéchùCduāncóngértuīdòngshuāngzhìjiànkāngchízhǎn

qiándòngjiàshǐchēxiétóngděngnéngzhèngzàiguòchéngzhōngshuāngzhìchúleyàozàizhèfāngmiàntànsuǒgèngdeyīngyòngkōngjiānháiyàotànsuǒzàizhìhuìjiāotōngzhìhuìchéngshìzhōngdeluòchǎngjǐngzàizhèguòchéngzhōngzàijuéxiànchǎnpǐnqiúshíyàofēichángzhùzhòngrénwèizhōngxīnbìngjiéměichéngshìtóngdetòngdiǎnyóuyàohuīzhōngxiǎoxíngkāizhědezuòyòng

zuìhòugēnjiābàogàoxiàténgxùnzàizhìnéngwǎngliánzhìhuìchéngshìjiànshèfāngmiàndexiēshíjiànànzhōngtiān西qīngshìyīngyòngwèidǎoxiàngdedòngjiànshèdexiāndǎomenxiétóngzhòngduōshēngtàizuòhuǒbànzhùshíxiànlecéngchǔshèshīdeliántōng;zàizhòngqìngliǎngjiāngmencóngMaaSCduānyīngyòngshǒutóngshízàishùluánshēngjiàshǐcānglǐngshíxiànleduōjiāyúnkòngpíngtáidejiēróngzhùdāngzào西shǒutànzhōngdeshìfàn

menháiliánzhòngduōshēngtàizuòhuǒbànzàishēnzhènzàolewǎngliánchēshìdebiāo杆,bāokuòdòngjiàshǐ仿zhēngōngānquánchéngshìhuánpíngtáiděng;zàizhǎngshāyòngshùshùshíxiànlewǎngliánjīngzhǔngōngjiāodechǎngjǐngjiànshè;zàizhòngqìngzàolechēshēnghuóchūxíngpíngtáijiāngchǔshèshīCduānshíxiànlegènggāoxiàodeliántōng……

xiǎojiéxiàmenrènwèishuāngzhìyàochǎngjǐngdòngláishēnhuàjiànshèyàorénwèiláixiànqiú;

yàojiànshèluótǒngquánxiànkòngdeliántōngdezuò;

ménkǎndekāifàngpíngtáiduìyīngyòngdechuàngxīnhěnzhòngyàoyàochéngwèichuàngxīnyīngyòngde土;

zàiliánjiēshēngtàideguòchéngzhōngyàozhùzhòngyǒushēngtàideróngtōngyàonénggòuzuòdàozhíjiēshíxiànxīnkāiyīngyòngyǒudeyīngyòngdetōngcóngérzuìhuàkuòguī;

yàorénwèizhōngxīnxiànzhèxiēchǎngjǐngqiúràngzhōngxiǎonénggòugèngduōdecāndàozhèxiēpíngtáishànglái;

本文标签: 腾讯   助力   互通  

温馨提示:本文是作者 admin 的原创文章,转载请注明出处和附带本文链接!

交通学习网

交通学习网

www.alimo.cn

最近发表
文章归档
网站分类
标签列表
搜索
sitemap网站地图

Copyright @ 2019-2021 交通学习网 All Rights Reserved.

切换白天模式 切换夜间模式 白天返回顶部 夜间返回顶部